• Czcionka:
  • A
  • A+
  • A++
  • zresetuj wielkość interlinii
  • wĹ‚Ä…cz wiÄ™kszÄ… interlinie+
  • Kontrast:
  • wĹ‚acz kontrast
  • wyĹ‚acz kontrast
  • Mapa strony:
  • mapa strony

STATUT PRZEDSZKOLA ,,KWIATY POLSKIE’’ W BRALINIE

Niniejszy statut opracowano na podstawie art. 102 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.) oraz Uchwały nr IX/57/2019 Rady Gminy Bralin z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Bralin.

 

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§ 1
1. Przedszkole jest jednostką oświatowo – wychowawczą.
2. Siedziba przedszkola znajduje się w Bralinie, przy ulicy Wiosennej 4.
3. Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Bralin, z siedzibą w Bralinie, ul. Rynek 3.
4. Przedszkolu, na wniosek Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców, organ prowadzący nadał imię ,, Kwiaty Polskie’’.
5. Ustalona nazwa używana przez przedszkole w pełnym brzmieniu:
Przedszkole ,,Kwiaty Polskie’’
63 – 640 Bralin
ul. Wiosenna 4
tel. 62 332 20 26

Rozdział 2
Cele i zadania przedszkola

§ 2
1. Cele oddziału przedszkolnego:
1) stymulowanie i wspomaganie rozwoju i edukacji dzieci objętych obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego tak, aby przygotować je do podjęcia edukacji w szkole podstawowej;
2) współdziałanie z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci;
3) zapewnienie bezpiecznych i optymalnych warunków do opieki i harmonijnego, psychoruchowego rozwoju, wychowania i edukacji dziecka, poszanowania godności osobistej oraz życzliwego i podmiotowego traktowania;
4) stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej zabawie i nauce dzieci
o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych.

§ 3
1. Zadania oddziału przedszkolnego:
1) planowanie i prowadzenie pracy wychowawczo-dydaktycznej oraz odpowiedzialność za jej jakość;
2) realizacja programu wychowania przedszkolnego zgodnego z podstawą programową wychowania przedszkolnego;
3) współpraca i wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka i przygotowaniu go do nauki w szkole;
4) prowadzenie i dokumentowanie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie indywidualnych możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci;
5) współpraca z instytucjami i specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną, zdrowotna i inną;
6) przeprowadzenie analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole.

§ 4
1. Cele i zadania przedszkola w zakresie udzielania dzieciom pomocy psychologiczno – pedagogicznej:
  1) na wniosek rodziców, prawnych opiekunów, nauczyciela, przedszkolnej pielęgniarki, poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, w przedszkolu organizowana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna;
  2) w przedszkolu pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżących zajęć w grupie oraz zajęć dodatkowych (w tym indywidualnych);
2. W przedszkolu w razie potrzeby organizuje się wczesne wspomaganie rozwoju, które ma na celu pobudzenie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do momentu podjęcia nauki w szkole:
  1) dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym organizuje zespoły wczesnego wspomagania i różne formy współpracy z rodziną;
  2) warunki organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz kwalifikacje wymagane od osób prowadzących wczesne wspomaganie, a także formy współpracy z rodziną dziecka określają odrębne przepisy.
Rozdział 3
Sposób sprawowania opieki nad dziećmi w czasie zajęć w przedszkolu oraz w czasie zajęć poza przedszkolem

§ 5
1. W czasie zajęć w przedszkolu i poza przedszkolem za bezpieczeństwo i zdrowie dzieci odpowiedzialny jest nauczyciel, któremu dyrektor powierzył prowadzenie oddziału w godzinach określonych harmonogramem.
2. W grupie zatrudniona jest osoba jako pomoc nauczyciela, która pomaga w sprawowaniu opieki nad dziećmi w ciągu całego dnia.
3. W trakcie zajęć poza terenem przedszkola (spacery, wycieczki) zapewniona jest opieka nauczyciela oraz dodatkowo jedna osoba dorosła.
4. W czasie pobytu dzieci w ogrodzie nauczyciele powinni być w bezpośrednim kontakcie ze swoimi dziećmi.
5. Dzieci z terenu wracają kolumną prowadzoną przez nauczyciela.
6. W trakcie zajęć dodatkowych opiekę nad dziećmi powierza się nauczycielom prowadzącym te zajęcia, którzy są odpowiedzialni za zabieranie i przyprowadzanie dzieci do nauczyciela sprawującego opiekę nad grupą, do której należą.
7. Rodzice zobowiązani są do współdziałania z nauczycielami, dyrektorem i pozostałymi pracownikami w celu zapewnienia dzieciom bezpiecznego pobytu w przedszkolu poprzez informowanie nauczyciela o aktualnym stanie zdrowia dziecka, a szczególnie o chorobach, niedyspozycjach zagrażających zdrowiu i życiu dziecka.
8. Podczas organizowania przez przedszkole uroczystości i imprez z udziałem rodziców nauczyciele odpowiadają za bezpieczeństwo dzieci do momentu zakończenia części oficjalnej uroczystości, następnie opiekę nad dziećmi przejmują rodzice lub prawni opiekunowie lub inne osoby dorosłe, pod opieką których znajdowało się dziecko.
9. Nauczyciel nie pozostawia powierzonego mu oddziału dzieci bez opieki; gdy nauczyciel musi wyjść np. do toalety, dziećmi zajmuje się pomoc nauczyciela.

Rozdział 4
Szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola przez rodziców, prawnych opiekunów lub upoważnioną przez nich osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo

§ 6
1. Rodzice lub prawni opiekunowie są odpowiedzialni za bezpieczeństwo dziecka i mają obowiązek osobistego przyprowadzania i odbierania go z przedszkola.
2. Rodzice przyprowadzają dziecko do przedszkola i oddają pod opiekę nauczycielowi lub dyżurującemu pracownikowi przedszkola.
3. Dziecko może być przyprowadzane i odbierane przez inne osoby dorosłe upoważnione na piśmie przez rodziców lub prawnych opiekunów:
   1) upoważnienie może być stałe lub jednorazowe, udziela się go w formie pisemnej;
   2) wydanie dziecka następuje po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość wskazanego w treści pełnomocnictwa;
   3) upoważnienie może być w każdej chwili odwołane lub zmienione przez rodziców;
   4) rodzice przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odebranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę;
   5) w przypadku zgłoszenia się po dziecko osoby nieupoważnionej pisemnie lub osoby upoważnionej, której stan wskazuje na spożycie alkoholu lub narkotyków czy innych środków odurzających, dziecko nie będzie oddane pod jego opiekę;
   6) o przypadku każdej odmowy wydania dziecka nauczyciel powinien niezwłocznie poinformować dyrektora przedszkola oraz powiadomić rodziców o zaistniałej sytuacji;
   7) od momentu odebrania dziecka od pracownika przedszkola odpowiedzialność za bezpieczeństwo tego dziecka ponosi osoba odbierająca;
   8) dla zachowania pełnego bezpieczeństwa nauczyciel jest zobowiązany do wylegitymowania osoby zgłoszonej do odbioru dziecka, jeśli jej nie zna osobiście;
   9) życzenia rodziców dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z rodziców muszą być poparte stosownymi prawomocnymi orzeczeniami sądowymi.
4. Dzieci dojeżdżające do przedszkola autobusem są odbierane z autobusu i odprowadzane do autobusu przez wyznaczonych opiekunów:
   1) za bezpieczeństwo tych dzieci w drodze z domu do autobusu oraz z autobusu do domu odpowiedzialni są rodzice lub prawni opiekunowie;
   2) w autobusie opiekę nad dziećmi sprawuje pracownik Gminy Bralin, upoważniony stosowną umową do opieki nad dziećmi w autobusie;
5. Rodzice lub prawni opiekunowie mają obowiązek odebrać dziecko do godziny zamknięcia przedszkola:
   1) w razie nieodebrania dziecka o wyznaczonej godzinie za bezpieczeństwo odpowiedzialny jest nauczyciel pozostający w przedszkolu do godz.16:00 (nie może opuścić przedszkola ani pozostawić dziecka pod opieką pomocy nauczyciela);
   2) w przypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane z przedszkola, należy pilnie skontaktować się z rodzicami lub prawnymi opiekunami;
   3) jeśli kontakt z rodzicami lub prawnymi opiekunami z jakiegoś powodu jest niemożliwy, nauczyciel powiadamia dyrektora, ten zaś podejmuje decyzję w jaki sposób powiadomić rodziców lub prawnych opiekunów;
   4) jeśli taka sytuacja powtarza się, dyrektor powiadamia o takim fakcie policję.

Rozdział 5
Organy przedszkola

§ 7
1. Organami przedszkola są:
   1) Dyrektor;
   2) Rada Pedagogiczna;
   3) Rada Rodziców.

§ 8
1. Kompetencje dyrektora:
1) kierowanie działalnością opiekuńczo-wychowawczą i dydaktyczną, a w szczególności:
   a) kształtowanie twórczej atmosfery pracy, tworzenie warunków sprzyjających podnoszeniu jej jakości,
   b) koordynowanie opieki i wychowania dzieci poprzez tworzenie optymalnych warunków ich rozwoju,
   c) sprawowanie funkcji przewodniczącego rady pedagogicznej i realizowanie jej uchwał zgodnie z regulaminem,
   d) dbanie o autorytet członków Rady Pedagogicznej, ochrona praw i godności nauczyciela,
   e) sprawowanie nadzoru pedagogicznego według zasad określonych odrębnymi przepisami,
   f) ustalanie ramowego rozkładu dnia zgodnie z założeniami podstawy programowej
     z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców,
   h) opracowywanie wspólnie z Radą Pedagogiczną Rocznego Planu Pracy przedszkola na dany rok szkolny,
   i) wspomaganie rozwoju zawodowego nauczycieli poprzez organizację szkoleń, narad, konferencji oraz współpracę z placówkami doskonalenia nauczycieli,
   j) inspirowanie nauczycieli do innowacji pedagogicznych, wychowawczych i organizacyjnych,
   k) organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
   l) koordynowanie współdziałania organów przedszkola, zapewnienie im swobodnego działania zgodnie z prawem oraz wymiany informacji między nimi,
   m) współpraca z Radą Rodziców, organem prowadzącym;
2) organizowanie działalności przedszkola, a w szczególności:
   a) opracowywanie arkusza organizacji przedszkola,
   b) opracowanie projektu planu finansowego przedszkola,
   c) dysponowanie środkami finansowymi przedszkola i ponoszenie odpowiedzialności za prawidłowe ich wykorzystanie,
   d) sprawowanie nadzoru nad działalnością administracyjną i gospodarczą przedszkola,
   e) przydzielanie nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego i dodatkowo płatnych,
   f) tworzenie warunków do jak najlepszej realizacji zadań przedszkola, a w szczególności należytego stanu higieniczno-sanitarnego, bezpiecznych warunków      pobytu dziecka w budynku w ogrodzie przedszkolnym, oraz podczas zajęć organizowanych poza terenem przedszkola, właściwego wyposażenia
    w sprzęt i pomoce dydaktyczne,
   g) zapewnienie pracownikom właściwych warunków pracy zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, bhp i ppoż.,
   h) dokonywanie przeglądów technicznych budynku, ich stanu technicznego, urządzeń na placu zabaw, zgodnie z odrębnymi przepisami,
   i) prowadzenie dokumentacji kancelaryjno-archiwalnej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
   j) powoływanie komisji inwentaryzacyjnej w celu dokonywania spisu z natury majątku przedszkolnego;
3) prowadzenie spraw kadrowych i socjalnych, a w szczególności:
   a) kierowanie polityką kadrową przedszkola, zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników zgodnie z odrębnymi przepisami prawa,
   b) powierzanie pełnienia funkcji wicedyrektorowi i innym pracownikom na stanowiskach kierowniczych,
   c) ustalanie zakresu obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności na poszczególnych stanowiskach pracy,
   d) dokonywanie oceny pracy nauczycieli i okresowych ocen pracy pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych i                    urzędniczych kierowniczych w oparciu o opracowane przez siebie kryteria oceny,
   e) przyznawanie dodatku motywacyjnego nauczycielom zgodnie z zasadami określonymi przez organ prowadzący,
   f) wykonywanie czynności związanych z awansem zawodowym nauczycieli,
   g) opracowywanie regulaminów o charakterze wewnętrznym,
   h) przyznawanie nagród oraz wymierzanie kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom przedszkola,
   i) występowanie z wnioskami w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników przedszkola,
   j) wykonywanie innych zadań związanych z pracą nauczycieli i pracowników obsługi
    i administracji,
   k) w porozumieniu z organem prowadzącym ustala zasady odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu i odpłatności za korzystanie z wyżywienia,
   l) wykonywanie innych zadań zgodnie z art. 68 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.

§ 9
1. Rada Pedagogiczna:
   1) podejmuje kluczowe decyzje związane z funkcjonowanie przedszkola, wychowaniem i nauczaniem dzieci oraz sprawowaniem nad nimi opieki;
   2) ma prawo podejmować decyzje w drodze uchwał stanowiących, a także opiniujących;
   3) szczegółowe kompetencje Rady Pedagogicznej określa art. 70 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.)

§ 10
1. Rada Rodziców:
   1) jest organem społecznym przedszkola i stanowi reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola;
   2) w skład Rady Rodziców wchodzą przedstawiciele wybrani w tajnych wyborach; jedno dziecko reprezentuje jeden rodzic, powyższe wybory przeprowadza     się na pierwszym zebraniu rodziców w danym roku szkolnym;
   3) Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady;
   4) Regulamin Rady Rodziców nie może być sprzeczny ze Statutem przedszkola;
   5) Rada Rodziców może występować do dyrektora, Rady Pedagogicznej, organu prowadzącego oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z       wnioskiem i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw przedszkola;
   6) w celu wspierania działalności statutowej przedszkola Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł;
   7) zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa regulamin;
   8) kadencja Rady Rodziców trwa jeden rok szkolny;
   9) w miejsce ustępujących członków Rady wyłaniani są nowi w tajnym głosowaniu, według wcześniej uchwalonego trybu przeprowadzenia wyborów na pierwszym zebraniu rodziców w nowym roku szkolnym.

§ 11
1. Organy przedszkola współdziałają ze sobą na zasadach współpartnerstwa, przestrzegając obowiązującego prawa oświatowego i nie ingerując w swoje kompetencje.
2. Współdziałanie organów przedszkola ma na celu stworzenie jak najlepszych warunków rozwoju wychowankom oraz podnoszenie poziomu pracy przedszkola.
3. Bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami zapewnia dyrektor przedszkola.

§ 12
1. Sposoby rozwiązywania sporów między organami przedszkola:
   1) spory między organami przedszkola są rozpatrywane na terenie przedszkola;
   2) pierwszą instancją do rozstrzygania sporów jest dyrektor;
   3) spory rozstrzygane są w drodze negocjacji, mediacji przy współudziale wszystkich oponentów;
   4) po wyczerpaniu wszystkich możliwych środków negocjacji ostateczny głos w rozwiązaniu sporów ma dyrektor przedszkola, uwzględniając zakres       kompetencji tych organów;
   5) w przypadku sporu dyrektora z Radą Rodziców, mediatorem w sprawach dydaktyczno– metodycznych jest organ sprawujący nadzór pedagogiczny,
a w sprawach finansowo–gospodarczych organ prowadzący.

Rozdział 6
Organizacja pracy przedszkola

§ 13
1. Praca wychowawczo – dydaktyczna prowadzona jest na podstawie programu wychowania przedszkolnego wynikającego z podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
2. W przedszkolu mogą być prowadzone zajęcia dodatkowe:
   1) czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić:
      a) z dziećmi w wieku 3 – 4 lat – około 15 minut,
      b) z dziećmi w wieku 5 – 6 lat – około 30 minut;
   2) sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w przedszkolu określają odrębne przepisy.

§ 14
1. Przedszkole jest wielooddziałowe.

§ 15
1. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalany przez nauczyciela (nauczycieli) dla danego oddziału i zatwierdzony przez dyrektora; uwzględnia on zasady ochrony zdrowia i higieny pracy:
   1) na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel (nauczyciele), któremu powierzono opiekę nad danym oddziałem, planuje dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci;
   2) dzieci spożywają posiłki zgodnie z obowiązującym w przedszkolu ramowym rozkładem dnia w godzinach:
      a) śniadanie 8:30 – 9:00,
      b) obiad 12:00 - 12:30,
      c) podwieczorek 14:10 - 14:25;
   3) z ramowym rozkładem dnia oraz szczegółowymi planami rodzice zapoznawani są na pierwszym zebraniu, które odbywa się we wrześniu.

§ 16
1. Dzienny czas pracy przedszkola ustala organ prowadzący w porozumieniu z dyrektorem przedszkola:
    1) przedszkole czynne jest 9,5 godzin dziennie: od 6:30 do 16:00.

§ 17
1. Zasady odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu i odpłatności za korzystanie z wyżywienia ustala organ prowadzący w porozumieniu z dyrektorem przedszkola.

§ 18
1. Przedszkole stwarza możliwość ubezpieczenia dzieci od skutków i następstw nieszczęśliwych wypadków.
2. W przedszkolu nie stosuje się żadnych zabiegów lekarskich, jedynie wynikające z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

§ 19
1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej przedszkola określają odrębne przepisy.

 

Rozdział 7
Zakres zadań nauczycieli i pracowników administracyjno-obsługowych przedszkola

§ 20
1. Nauczyciel współdziała z rodzicami lub prawnymi opiekunami w sprawach wychowania i nauczania dzieci w ramach następujących form:
   1) uzyskiwanie informacji o zadaniach wynikających z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i w danym miesiącu;
   2) przekazywanie informacji dotyczących dziecka jego zachowania i rozwoju poprzez:
     a) organizowanie zebrań grupowych w zależności od potrzeb,
     b) organizowanie indywidualnych spotkań z rodzicami w celu wymiany bieżących informacji o dziecku oraz dyskusji na tematy wychowawcze,
     c) przeprowadzenie wywiadów, rozmów itp. w celu gromadzenia informacji o rodzinie,
     d) umożliwianie uczestnictwa rodziców w imprezach i uroczystościach,
     e) systematyczne okazywanie prac dzieci,
     f) przedstawianie przyjętych programów, w tym programu wychowania przedszkolnego oraz informowanie o sposobach ich realizacji.
2. Nauczyciel planuje i prowadzi pracę z dziećmi oraz odpowiada za jej jakość:
   1) planuje i prowadzi pracę wychowawczo – dydaktyczno – opiekuńczą zgodnie
z obowiązującą podstawą programową i dopuszczonymi przez dyrektora programami;
   2) prowadzi dokumentację pedagogiczną zgodnie z obowiązującymi przepisami szczegółowymi i wewnętrznymi ustaleniami;
   3) planuje pracę z dziećmi na podstawie rocznego planu pracy zgodnie z decyzją Rady Pedagogicznej:
     a) plan pracy powinien mieć zachowaną właściwą proporcję czasową między formami proponowanymi przez nauczyciela a swobodną działalnością dzieci zgodną z podstawą programową,
     b) część codziennych zajęć, zgodnie z zasadami higieny i potrzebami zdrowotnymi przedszkolaków, powinna odbywać się na powietrzu, jeżeli tylko pozwala na to pogoda;
   4) zgodnie z zasadą indywidualizacji pracy i podmiotowego podejścia do dziecka nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego z wychowanków i dostosowuje metody i formy pracy do jego możliwości;
   5) nauczyciel tworzy warunki wspomagające rozwój dzieci, ich zdolności i zainteresowania, dąży do pobudzania procesów rozwojowych, do optymalnej aktywizacji dzieci poprzez wykorzystanie ich własnej inicjatywy;
   6) nauczyciel wspiera rozwój aktywności poznawczej dziecka, nastawionej na poznanie samego siebie, otaczającej rzeczywistości społeczno – kulturowej i przyrodniczej, wzbogaconej o zasób jego własnych doświadczeń;
   7) prowadzi obserwacje pedagogiczne mające na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci:
     a) obserwacje przeprowadza się dwa razy w roku, dokumentując ją arkuszem diagnostycznym,
     b) przeprowadza się analizę poziomu rozwoju dziecka,
     c) do 30 kwietnia danego roku szkolnego przygotowuje się informację o stanie gotowości szkolnej dzieci 7- letnich,
     d) w oparciu o zgromadzone wyniki diagnozy przedszkolnej realizuje się dla dzieci tego wymagających indywidualny program wspomagania i korygowania rozwoju dziecka,
     e) wspiera się rozwój psychofizyczny dzieci, ich zdolności i zainteresowania;
   8) nauczyciel współpracuje ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno -pedagogiczną, opiekę zdrowotną i inną;
   9) wykonuje polecenia dyrektora wynikające z organizacji pracy przedszkola;
  10) nauczyciela obowiązuje zachowanie tajemnicy służbowej; informacje dotyczące dziecka, mogą być udzielane wyłącznie rodzicom lub prawnym opiekunom.

§ 21
1. Obowiązki nauczyciela w zakresie przepisów bhp i ppoż.:
   1) znajomość i systematyczne przestrzeganie przepisów z zakresu bhp i ppoż.;
   2) branie udziału w organizowanych szkoleniach z zakresu bhp i ppoż.;
   3) znajomość procedur z zakresu bhp i ppoż. obowiązujących na terenie przedszkola;
   4) znajomość rozmieszczenia sprzętu i urządzeń ppoż.;
   5) posługiwanie się przydzielonym sprzętem zgodnie z instrukcjami użytkowania;
   6) zgłaszanie dyrektorowi dostrzeżonych zagrożeń i w miarę możliwości ich usuwanie;
   7) dbanie, by drogi ewakuacyjne nie były zastawione;
   8) czuwanie nad bezpieczeństwem dzieci;
   9) kontrolowanie miejsc zabawy, nauki i pracy pod kątem stanu bezpieczeństwa, przed ich rozpoczęciem;
  10) niewydawanie dzieciom sprzętu i zabawek, które samowolnie użyte, mogą stworzyć stan zagrożenia lub spowodować wypadek;
  11) ustalenie i egzekwowanie zasad i norm postępowania w grupie dziecięcej;
  12) włączanie dzieci do działalności na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w najbliższym otoczeniu;
  13) systematyczne zapoznawanie dzieci z przepisami z zakresu bhp, ppoż. i ruchu drogowego;
  14) każdorazowo, przed rozpoczęciem zajęć ruchowych, kontrolowanie stanu sali, ogrodu lub innego terenu, na którym mają być prowadzone zajęcia;
  15) stosowanie prawidłowego ubezpieczania dzieci przy wykonywaniu ćwiczeń;
  16) zwracanie uwagi na wydolność i sprawność fizyczną i psychiczną dzieci oraz stosowanie odpowiedniego doboru ćwiczeń i przyrządów;
  17) wyłączanie z zajęć dziecka lub część dzieci, których kondycja fizyczna lub psychiczna w danym dniu nie gwarantuje pełnej sprawności i bezpieczeństwa;
  18) zapewnienie dzieciom odpowiedniego nadzoru osób dorosłych podczas spacerów i wycieczek;
  19) przerwanie zajęcia, gdy stan terenu, pomieszczenia lub sprzętu zagraża dzieciom, pracownikom lub innym osobom;
  20) przestrzeganie konieczności zamykania furtki i bramy podczas pobytu dzieci w przedszkolnym ogrodzie;
  21) organizowanie i rozmieszczanie stanowiska pracy i zabawy tak, by zapewnić dzieciom swobodę poruszania się i bezpieczeństwo działania;
  22) systematyczne pogłębianie wiedzy w zakresie stosowania bezpiecznych form i metod pracy oraz właściwe dobieranie narzędzi i pomocy;
  23) w razie wypadku, natychmiastowe udzielanie pierwszej pomocy, zapewnienie opieki lekarskiej oraz powiadomienie dyrektora i rodzica;
  24) sprawowanie ciągłej opieki nad dziećmi.

§ 22
1. Podstawowym zadaniem pracowników administracyjno-obsługowych jest zapewnienie sprawnego działania przedszkola jako instytucji publicznej oraz zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom w czasie ich pobytu w przedszkolu.
2. Szczegółowe zakresy zadań pracowników administracyjno-obsługowych przedszkola zawarte są w aktach osobowych.
3. Prawa i obowiązki pracowników administracyjno-obsługowych zawarte są w regulaminie pracy przedszkola.
4. Przestrzeganie Statutu obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej.

Rozdział 8
Formy współdziałania z rodzicami (prawnymi opiekunami)

§ 23
1. Organizowanie zebrań ogólnych i grupowych.
2. Organizowanie indywidualnych spotkań z rodzicami w celu wymiany bieżących informacji o dziecku:
  1) częstotliwość spotkań uzależniona jest od potrzeb.
3. Spotkania indywidualne odbywają się w warunkach zapewniających poufność rozmowy i odnotowywane są w zeszycie kontaktów z rodzicami, potwierdzone podpisem rodzica.
4. Organizowanie wspólnych spotkań okolicznościowych, np. Dzień Babci
i Dziadka, Rodzinny Festyn, Jasełka, Dzień Dziecka, wycieczki, imprezy plenerowe.

Rozdział 9
Prawa i obowiązki dziecka w przedszkolu

§ 24
1. Dziecko w przedszkolu ma prawo do:
   1) zabawy i działania w bezpiecznych warunkach;
   2) opieki, cierpliwości, życzliwości i pomocy ze strony całego personelu;
   3) rozwoju z uwzględnieniem zainteresowań, możliwości i potrzeb;
   4) uczestniczenia w zajęciach dodatkowych;
   5) wyboru zadań i sposobów ich rozwiązania, współdziałania z innymi;
   6) możliwości zgłaszania własnych pomysłów i inicjatyw;
   7) swobodnego wyboru miejsca i partnera zabawy, o ile spełniają warunki bezpieczeństwa;
   8) nagradzania wysiłku i osiągnięć;
   9) badania i eksperymentowania;
 10) codziennego pobytu na powietrzu, o ile pozwalają na to warunki pogodowe;
 11) formułowania i wyrażania własnych poglądów i ocen, zadawania trudnych pytań;
 12) snu i wypoczynku, jeśli jest zmęczone;
 13) zdrowego jedzenia i picia;
 14) nauki regulowania własnych potrzeb zgodnie z zasadami współżycia społecznego.

§ 25
1. Dziecko w przedszkolu ma obowiązek:
  1) poszanowania nietykalności cielesnej innych dzieci i dorosłych;
  2) poszanowania godności osobistej innych dzieci i dorosłych;
  3) stosowania się do przyjętych umów obowiązujących całą grupę;
  4) włączania się do prac porządkowych po zajęciach lub zabawie;
  5) stosowania zasady: „Nie rób drugiemu, co tobie niemiłe”,

Rozdział 11
Postanowienia końcowe

§ 26
Uchwalenie Statutu przedszkola i dokonywania aktualizacji następuje w drodze podejmowania uchwał przez Radę Pedagogiczną przedszkola.
Statut uchwalono uchwałą nr 8/2020/2021 na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 20 kwietnia 2021 r.

 

Informacje

Plan Dnia

Jadłospis

Grupy

Galeria

Komunikaty

Facebook