• Kontrast
  • Tekst
  • Powiększenie
  • Skalowanie treści 100%
  • Aa Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%
Ustawienia
Wyszukiwarka

Przedszkole "Kwiaty Polskie"
i Żłobek "Wiosenka" w Bralinie

REKRUTACJA DO ŻŁOBKA 2023/2024

 

Zebranie organizacyjne z Rodzicami dzieci przyjętych do żłobka od dnia 1 września 2023 r. odbędzie się po 20 sierpnia, dokładna data zebrania zostanie podana w późniejszym terminie.

 

Lista dzieci z podziałem na poszczególne grupy będzie udostępniona w drugiej połowie sierpnia (na głównych drzwiach przedszkola i żłobka).

 

 


 

Zarządzenie Dyrektora Żłobka Samorządowego "Wiosenka" w Bralinie w sprawie ustalenia zasad i terminów postępowania rekrutacyjnego.

Dokumenty do pobrania:

Wniosek o przyjęcie - Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów ubiegajacych się o objęcie dziecka opieką w żłobku...

Zaświadczenie o zatrudnieniu.

Oświadczenie o niepełnosprawności.

Oświadczenie o wielodzietności.

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu.

Oświadczenie o objęciu dziecka pieczą zastępczą.

 

Deklaracja o kontynuowaniu uczęszczania dziecka do żłobka - Karta aktualizujaca dane.