• Kontrast
 • Tekst
 • Powiększenie
 • Skalowanie treści 100%
 • Aa Czcionka 100%
 • Wysokość linii 100%
 • Odstęp liter 100%
Ustawienia
Wyszukiwarka

Przedszkole "Kwiaty Polskie"
i Żłobek "Wiosenka" w Bralinie

EFRR Samorzad kolor

Wparciem w projekcie zostanie objęte 50 dzieci w wieku 3 i 4 lat oraz nauczyciel, który w wyniku realizacji projektu nabędzie kompetencje do pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami.

Czas realizacji projektu: 01.06.2018 – 30.06.2019

W ramach projektu planuje się realizację czterech zadań:

 1. wyposażenie placu zabaw oraz dwóch oddziałów wraz z pomieszczeniem do leżakowania dla dzieci 3 i 4-letnich,
 2. objęcie wsparciem merytorycznym 1 nauczyciela. Zakres działań na rzecz grupy docelowej obejmować będzie jednoroczne studia podyplomowe z zakresu doskonalenia kompetencji/umiejętności/kwalifikacji do pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami.
 3. dofinansowanie bieżącego funkcjonowania jednostki związanego ze zwiększeniem liczby miejsc wychowania przedszkolnego o 50 dzieci,
 4. zakup pomocy dydaktycznych do ćwiczeń korekcyjno-ruchowych, logopedycznych, umuzykalniająco-rytmicznych.

Planowane efekty realizacji projektu:

 1. 50 miejsc wychowania przedszkolnego
 2. 50 dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej
 3. Jeden nauczyciel objęty wsparciem
 4. Trzy doposażone sale (2 sale zajęć i 1 pomieszczenie do leżakowania)
 5. Doposażenie jednego placu zabaw
 6. 300 godzin zajęć dodatkowych

Całkowita wartość projektu: 455 573,70 zł

Kwota dofinansowania ze środków europejskich: 387 237,64 zł

Wkład własny: 68 336,06 zł