• Czcionka:
  • A
  • A+
  • A++
  • zresetuj wielkość interlinii
  • wĹ‚Ä…cz wiÄ™kszÄ… interlinie+
  • Kontrast:
  • wĹ‚acz kontrast
  • wyĹ‚acz kontrast
  • Mapa strony:
  • mapa strony

Deklaracja Dostępności
Przedszkole „Kwiaty Polskie” w Bralinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej.

Data publikacji strony internetowej: 2018-02-01.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-02-24.

Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń.

 Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej
Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi dnia: 2021-03-29.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiaturowe
W obszarze strony internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:
osoba kontaktowa – Agnieszka Kozioł
adres e-mail – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
numer telefon – 62 78 11 216 lub 62 332 20 26,
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo - skargowa
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej
lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna
Przedszkole „Kwiaty Polskie” w Bralinie dysponuje dwoma budynkami.
Budynek przy ul. Wiosennej 4 oraz budynek przy ul. Lipowej 30.

Budynek Przedszkola "Kwiaty Polskie" w Bralinie przy ul. Wiosennej 4.

1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.
Główne wejście do budynku usytuowane jest przy ul. Wiosennej, aby wejść do budynku należy pokonać 5 stopni, wejście do budynku posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych.
Drzwi wejściowe otwierane są ręcznie. Przed wejściem do budynku należy skorzystać z wideo domofonu.

2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.
Budynek jest jednopoziomowy, szerokość korytarzy dostosowana do osób niepełnosprawnych. Przedszkole dysponuje toaletą dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a oraz oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.


3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.
Budynek posiada dwa wejścia z podjazdami dla osób niepełnosprawnych. Przed wejściem głównym oraz na korytarzach znajdują się wideo domofony wyposażone w funkcję głosową. Budynek nie posiada pochylni, pętli indukcyjnych.

4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
Na parkingu przedszkola nie ma wyznaczonego miejsca dla osób niepełnosprawnych.

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
W Przedszkolu „Kwiaty Polskie” w Bralinie nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

 

Budynek Przedszkola "Kwiaty Polskie" w Bralinie przy ul. Lipowej 30.
1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.
Główne wejście do budynku usytuowane jest przy ul. Lipowej, wejście do budynku nie posiada przeszkód (progów). Drzwi wejściowe otwierane są ręcznie. Przed wejściem do budynku należy skorzystać z dzwonka.

2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.
Budynek jest jednopoziomowy, szerokość korytarzy nie jest dostosowana do osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a oraz oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.
Budynek nie posiada pochylni, pętli indukcyjnych, platform, informacji głosowych.

4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
W pobliżu budynku nie ma wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
W Przedszkolu „Kwiaty Polskie” w Bralinie nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Aplikacje mobilne

Przedszkole nie posiada aplikacji mobilnych.

Informacje

Plan Dnia

Jadłospis

Grupy

Galeria

Komunikaty

Facebook