• Kontrast
 • Tekst
 • Powiększenie
 • Skalowanie treści 100%
 • Aa Czcionka 100%
 • Wysokość linii 100%
 • Odstęp liter 100%
Ustawienia
Wyszukiwarka

Przedszkole "Kwiaty Polskie"
i Żłobek "Wiosenka" w Bralinie

Deklaracja dostępności

Przedszkole „Kwiaty Polskie” w Bralinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Przedszkole „Kwiaty Polskie” w Bralinie.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • część plików PDF nie jest dostępnych cyfrowo (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury lub są skanami dokumentów),
 • część opublikowanych infografik nie posiada opisu alternatywnego lub opisy skonstruowane są niepoprawnie,
 • część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, nie są one jednak wykorzystywane do realizacji bieżących zadań,
 • dostępne są linki, których tytuł jest taki sam jak treść linku, brak wyróżnienia wizualnego linków na części stron, występują puste linki,
 • część pól w formularzach nie jest poprawnie, jednoznacznie zaetykietowana,
 • w serwisie występują tabele prezentujące dane bez tytułów i podsumowań,
 • niektóre tabele prezentujące dane nie mają poprawnie zdefiniowanych nagłówków połączonych z danymi,
 • nagłówki na części stron nie są przypisane do odpowiednich elementów i w odpowiedniej kolejności

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Agnieszka Kozioł.
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 62 78 11 216

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Przedszkole „Kwiaty Polskie” w Bralinie
 • Adres: Wiosenna 4; 63-640 Bralin
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 62 332 20 26

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Przedszkola "Kwiaty Polskie" w Bralinie przy ul. Wiosennej 4, 63-640 Bralin.

1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.
Główne wejście do budynku usytuowane jest przy ul. Wiosennej, aby wejść do budynku należy pokonać 5 stopni, wejście do budynku posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych.
Drzwi wejściowe otwierane są ręcznie. Przed wejściem do budynku należy skorzystać z wideo domofonu.

2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.
Budynek jest jednopoziomowy, szerokość korytarzy dostosowana do osób niepełnosprawnych. Przedszkole dysponuje toaletą dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a oraz oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.
Budynek posiada dwa wejścia z podjazdami dla osób niepełnosprawnych. Przed wejściem głównym oraz na korytarzach znajdują się wideo domofony wyposażone w funkcję głosową. Budynek nie posiada pochylni, pętli indukcyjnych.

4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
Na parkingu przedszkola nie ma wyznaczonego miejsca dla osób niepełnosprawnych.

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
W Przedszkolu „Kwiaty Polskie” w Bralinie nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

 

Aplikacje mobilne

Przedszkole nie posiada aplikacji mobilnych.