Statut

STATUT
PRZEDSZKOLA

,,KWIATY POLSKIE’’

w Bralinie

Podstawa prawna:

Opracowano na podstawie:
Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.),
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61 z 2001 r. poz. 624 ze zmianami),
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach ( Dz. U. z 2013r. Nr 0 poz. 532).

§ 1.1 Postanowienia ogólne

1) przedszkole jest placówką oświatowo – wychowawczą.
2) siedziba przedszkola znajduje się w Bralinie, przy ulicy Lipowej 30.
3) organem prowadzącym Przedszkole jest Gmina Bralin.
4) przedszkolu na wniosek Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców,
organ prowadzący nadał imię ,, Kwiaty Polskie’’.
5) ustalona nazwa używana jest przez Przedszkole w pełnym brzmieniu:
Przedszkole ,,Kwiaty Polskie’’
63 – 640 Bralin
ul. Lipowa 30
Tel. 62 78 11 216

§ 2. 1. Cele i zadania przedszkola wynikające z przepisów prawa, w szczególności w zakresie:
1) udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno – pedagogicznej
a) pomoc psychologiczno – pedagogiczna w przedszkolu polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka wynikających w szczególności:
– z niepełnosprawności
– z niedostosowania społecznego
– ze szczególnych uzdolnień
– ze specyficznych trudności w uczeniu się
– z zaburzeń komunikacji językowej
– z choroby przewlekłej
– z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych
– z zaniedbań środowiskowych
– z trudności adaptacyjnych
b) pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana rodzicom dzieci
i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu
problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwoju ich umiejętności
wychowawczych w celu zwiększenia efektywności pomocy psychologiczno – pedagogicznej
c) korzystanie z pomocy jest dobrowolne i nieodpłatne
d) pomocy psychologiczno – pedagogicznej udzielają dzieciom nauczyciele
oraz specjaliści, w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi
e) pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:
– rodzicami
– poradniami psychologiczno-pedagogicznymi
– placówkami doskonalenia nauczycieli
– organizacjami pozarządowymi
f) pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest z inicjatywy
– rodziców dziecka
– dyrektora przedszkola
– nauczyciela
– poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej
g) w przedszkolu pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem oraz w formie:
– zajęć rozwijających uzdolnienia
– zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych
oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznych
– porad i konsultacji
h) w przedszkolu pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest udzielana
rodzicom dzieci i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń
i) nauczyciele oraz specjaliści rozpoznają odpowiednio indywidualne
potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz indywidualne możliwości
psychofizyczne dzieci w tym ich zainteresowania i uzdolnienia
j) nauczyciela prowadzą obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna)
k) w razie stwierdzenia, że dziecko ze względu na potrzeby rozwojowe
lub edukacyjne wymaga objęcia pomocą psychologiczno – pedagogiczną,
nauczyciel informuje o tym niezwłocznie dyrektora
l) wychowawca lub dyrektor informuje innych nauczycieli o potrzebie
objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w trakcie ich
bieżącej pracy z dzieckiem
m) w przypadku stwierdzenia przez wychowawcę lub dyrektora przedszkola
konieczności objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną, planują
i koordynują oni formy, okres oraz wymiar godzin udzielania tej pomocy
n) wychowawca lub dyrektor przedszkola planując udzielanie dziecku
pomocy psychologiczno-pedagogicznej, współpracuje z rodzicami lub
prawnymi opiekunami oraz z innymi nauczycielami i specjalistami
o) w przypadku dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego planowanie i koordynowanie udzielania pomocy
psychologiczno-pedagogicznej, czyli okres jej trwania oraz wymiar godzin
jest zadaniem zespołu, który powołuje dyrektor
p) formy, okres oraz wymiar godzin udzielania pomocy psychologiczno-
pedagogicznej zawarty jest w indywidualnym programie edukacyjno-
terapeutycznym opracowanym dla dziecka
r) nauczyciele i specjaliści udzielający dziecku pomocy psychologiczno-
pedagogicznej prowadzą dokumentację zgodnie z przepisami
s) o potrzebie objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną,
formach, okresie jej udzielania oraz wymiarze godzin, dyrektor przedszkola
niezwłocznie informuje pisemnie rodziców lub prawnych opiekunów
2) organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi sprawowane jest
odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości przedszkola
3) umożliwieniu dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej,
etnicznej, językowej i religijnej na podstawie stosownych rozporządzeń
2. Sposób sprawowania opieki nad dziećmi w czasie zajęć w przedszkolu oraz w czasie zajęć poza przedszkolem
1) w czasie zajęć w przedszkolu i poza przedszkolem za bezpieczeństwo i zdrowie dzieci odpowiedzialny jest nauczyciel, któremu dyrektor
powierzył prowadzenie oddziału w godzinach określonych harmonogramem
2) w grupie zatrudniona jest osoba jako pomoc nauczycielki,
która pomaga w sprawowaniu opieki nad dziećmi w ciągu całego dnia
3) w trakcie zajęć poza terenem przedszkola ( spacery, wycieczki)
zapewniona jest opieka nauczycielki oraz dodatkowo na każde 15 dzieci
jedna osoba dorosła
4) w czasie pobytu w ogrodzie nauczycielki powinny być w bezpośrednim
kontakcie ze swoimi dziećmi
5) dzieci z terenu wracają kolumną prowadzoną przez nauczycielkę
6) w trakcie zajęć dodatkowych opiekę nad dziećmi powierza się nauczycielom
prowadzącym te zajęcia, którzy są odpowiedzialni za zabieranie
i przyprowadzanie dzieci do nauczyciela sprawującego opiekę nad grupą,
do której należą
7) rodzice zobowiązują się do współdziałania z nauczycielem, dyrektorem
i pozostałymi pracownikami przedszkola w celu zapewnienia dzieciom
bezpiecznego pobytu w przedszkolu poprzez:
a) informowanie nauczyciela o aktualnym stanie zdrowia dziecka, a szczególnie
o chorobach, niedyspozycjach zagrażających zdrowiu i życiu dziecka
8) podczas organizowania przez przedszkole uroczystości i imprez
z udziałem rodziców nauczyciele odpowiadają za bezpieczeństwo dzieci
do momentu zakończenia części oficjalnej uroczystości, następnie
opiekę nad dziećmi przejmują rodzice lub prawni opiekunowie
lub inne osoby dorosłe pod opieką których znajdowało się dziecko
9) w przedszkolu nie stosuje się żadnych zabiegów lekarskich, jedynie
wynikające z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
10) nauczyciel nie pozostawia powierzonego mu oddziału dzieci ani na chwilę bez opieki; gdy nauczyciel musi wyjść np. do toalety, dziećmi zajmuje się pomoc nauczyciela
3. Szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola
przez rodziców, prawnych opiekunów lub upoważnioną przez nich osobę
zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo
1) rodzice lub prawni opiekunowie są odpowiedzialni za bezpieczeństwo
dziecka i mają obowiązek osobistego przyprowadzania i odbierania go z przedszkola
2) rodzice powinni przyprowadzić dziecko do szatni i oddać pod opiekę
nauczycielce lub dyżurującemu pracownikowi przedszkola
3) dziecko może być wyjątkowo przyprowadzane i odbierane przez inne
osoby dorosłe upoważnione przez rodziców lub prawnych opiekunów
wykazane w Kacie Zgłoszenia Dziecka do Przedszkola
4) rodzice przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka
odebranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę
5) w przypadku zgłoszenia się po dziecko osoby nieupoważnionej pisemnie
lub osoby upoważnionej, której stan wskazuje na spożycie alkoholu lub narkotyków, dziecko nie będzie oddane pod jego opiekę
6) o przypadku, każdej odmowy wydania dziecka nauczyciel powinien
niezwłocznie poinformować dyrektora przedszkola oraz powiadomić
rodziców o zaistniałej sytuacji
7) podczas odbierania dziecka z przedszkola nauczyciel przekazuje dziecko
pod opiekę osobie dorosłej, która od tego momentu ponosi odpowiedzialność
za jego bezpieczeństwo
8) dla zachowania pełnego bezpieczeństwa, nauczyciel jest zobowiązany do wylegitymowania osoby zgłoszonej do odbioru dziecka, jeśli jej nie zna osobiście
9) życzenia rodziców dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z rodziców
muszą być poparte stosownymi prawomocnymi orzeczeniami sądowymi
10) dzieci objęte obowiązkiem przedszkolnym dojeżdżające do przedszkola z okolicznych wiosek są odbierane z autobusu odprowadzane
do autobusu przez wyznaczonych opiekunów pomoc nauczyciela
a) za bezpieczeństwo tych dzieci w drodze z domu do autobusu oraz z autobusu do domu odpowiedzialni są rodzice lub prawni opiekunowie
b) w autobusie opiekę nad dziećmi sprawuje pracownik Zespołu Obsługi
Oświaty Kultury i Sportu, upoważniony do opieki nad dziećmi w autobusie
11) rodzice lub prawni opiekunowie mają obowiązek odebrać dziecko
z przedszkola do godziny zamknięcia placówki
12) w razie nieodebrania dziecka z przedszkola o wyznaczonej godzinie
za bezpieczeństwo odpowiedzialny jest nauczyciel pozostający
w przedszkolu do godz.1600 ( nie może opuścić placówki ani pozostawić
dziecka pod opieką pomocy nauczyciela)
13) w przypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane z przedszkola, należy
pilnie skontaktować się z rodzicami lub prawnymi opiekunami
14) jeśli kontakt z rodzicami lub prawnymi opiekunami z jakiegoś powodu
jest niemożliwy, nauczyciel powiadamia dyrektora, ten zaś podejmuje decyzję
w jaki sposób powiadomić rodziców lub prawnych
15) opiekunów dyrektor powiadamia o takim fakcie komisariat policji

§ 3.1. Organami przedszkola są:
1) dyrektor
a) organizuje pracę placówki oraz reprezentuje ją na zewnątrz
b) sprawuje nadzór pedagogiczny na podstawie sporządzonego przez siebie planu nadzoru
c) sprawuje opiekę nad wychowankami oraz stwarza warunki ich harmonijnego
rozwoju psychofizycznego
d) realizuje Uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach ich kompetencji
stanowiących, uwzględnia opinie i wnioski Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców
e) wyraża zgodą na realizację obowiązku przygotowania przedszkolnego
poza przedszkolem
f) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym placówki
zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczna i ponosi odpowiedzialność
za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizuje administracyjną,
finansową i gospodarczą obsługę placówki
g) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych
h) przygotowuje arkusz organizacji przedszkola i przedstawia go do zatwierdzenia organowi prowadzącemu
i) może, w drodze administracyjnej, skreślić dziecko z listy wychowanków
w przypadkach nieusprawiedliwionej nieobecności wynoszącej 50% dni zajęć
j) dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu
nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami, decyduje w sprawach
zatrudniania i zwalniania pracowników, przyznania nagród i wymierzania kar
k) zastępowany jest w przypadku swojej nieobecności przez społecznego
zastępcę dyrektora
l) współpracuje ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli
w organizacji praktyk pedagogicznych
ł) po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej dopuszcza do użytku przedszkola
zaproponowany przez nauczycieli program wychowania przedszkolnego
m) w wykonaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną
i rodzicami
n) organizuje pomoc psychologiczno – pedagogiczną, we współpracy z:
– rodzicami wychowanków
– poradniami psychologiczno – pedagogicznymi, w tym poradniami
specjalistycznymi
– placówkami doskonalenia nauczycieli
– innymi przedszkolami, szkołami, placówkami, organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami działającymi na rzecz rodziny i dzieci
o) koordynuje pracę zespołu psychologiczno-pedagogicznego
p)prowadzi dokumentację kancelaryjno – archiwalną zgodnie z obowiązującymi przepisami
r) dba o jakościowy rozwój placówki
s) na wniosek rodziców lub prawnych opiekunów udziela zwolnień z opłat
za przedszkole
2) Rada Pedagogiczna:
a) Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem placówki w realizacji jej statutowych działań dotyczących opieki, wychowania i kształcenia
b) w skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni
w placówce
c) w zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym
osoby zaproszone przez przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady
Pedagogicznej
d) przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor przedszkola
e) Rada Pedagogiczna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu
f) zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem
roku szkolnego w każdym semestrze, po zakończeniu roku szkolnego
oraz w miarę bieżących potrzeb
g) zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór
pedagogiczny, z inicjatywy przewodniczącego, organu prowadzącego
przedszkole albo co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej
h) przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania Rady Pedagogicznej
oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków
o terminie i porządku zebrania zgonie z regulaminem rady
i) dyrektor placówki przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski ze sprawowania nadzoru
pedagogicznego oraz informuje o działalności przedszkola
j) do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należą:
– przygotowanie statutu lub jego zmian
– zatwierdzenie planu pracy placówki
– ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli placówki
– ustalenie regulaminu Rady Pedagogicznej oraz jego zmian
k) Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
– organizację pracy przedszkola, w tym harmonogram pracy nauczycieli,
projekt planu finansowego placówki, wnioski dyrektora o przyznanie
nagród i wyróżnień
– propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac
i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych
zajęć opiekuńczych, wychowawczych i dydaktycznych
– w drodze uchwały programy wychowania przedszkolnego
– powierzenia stanowiska dyrektora przedszkola
– powierzenia stanowiska społecznego zastępcy dyrektora
– przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora przedszkola
– pracę dyrektora ubiegającego się o ocenę pracy
– odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora
3) nauczycieli obowiązuje zachowanie tajemnicy służbowej
a) informacje dotyczące dziecka, mogą być udzielane wyłącznie rodzicom lub prawnym opiekunom
4) Rada Rodziców:
a) Rada Rodziców jest organem społecznym przedszkola i stanowi
reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola
b) w skład Rady Rodziców wchodzą przedstawiciele wybrani w tajnych
wyborach, jedno dziecko reprezentuje jeden rodzic, powyższe wybory
przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców roku szkolnym
c) Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym
określa w szczególności wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady
d) Regulamin Rady Rodziców nie może być sprzeczny ze statutem placówki
e) Rada Rodziców może występować do dyrektora, Rady Pedagogicznej,
organu prowadzącego oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny
z wnioskiem i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw przedszkola
f) w celu wspierania działalności statutowej placówki Rada Rodziców może
gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł
g) zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa regulamin
h) Rada Rodziców wybiera spośród siebie przedstawiciela do komisji
konkursowej wyłaniającej dyrektora przedszkola
2.Tryb wyboru członków Rady Rodziców
1) kadencja Rady Rodziców trwa jeden rok szkolny
2) w miejsce ustępujących członków Rady, wyłaniani są nowi w tajnym
głosowaniu według wcześniej uchwalonego trybu przeprowadzenia wyborów
na pierwszym zebraniu rodziców w nowy roku szkolnym
3. Działalność organów przedszkola:
1) współdziałają ze sobą na zasadach współpartnerstwa, przestrzegając obowiązującego prawa oświatowego i nie ingerując w swoje kompetencje
2) bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami zapewnia dyrektor
przedszkola
3) współdziałanie organów przedszkola ma na celu stworzenie jak najlepszych
warunków rozwoju wychowankom oraz podnoszenie poziomu pracy placówki
4. Sposoby rozwiązywania sporów między organami przedszkola
1) spory między organami przedszkola są rozpatrywane na terenie placówki
2) pierwszą instancją do rozstrzygania sporów jest dyrektor
3) spory rozstrzygane są w drodze:
a) negocjacji, mediacji przy współudziale wszystkich oponentów
b) po wyczerpaniu wszystkich możliwych środków negocjacji ostateczny
głos w rozwiązaniu sporów ma dyrektor placówki, uwzględniając zakres
kompetencji tych organów.

§ 4. Statut przedszkola określa organizację przedszkola z uwzględnieniem
przepisów § 5-7.

§ 5. 1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział
obejmujący dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb,
zainteresowań, uzdolnień
1) dzieci urodzone w pierwszej połowie roku kalendarzowego mogą być
zapisane do grupy dzieci rocznikowo starszej, a dzieci urodzone w drugiej połowie roku kalendarzowego do grupy rocznikowo młodszej
2. liczba dzieci w oddziale nie może przekroczyć 25
3. w uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego
przedszkole, liczba dzieci w oddziale może być niższa od liczby
określonej w ust.2

§ 6. 1. Praca wychowawczo – dydaktyczna prowadzona jest na podstawie
programu wychowania przedszkolnego
2. godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut
1) w przedszkolu na wniosek rodziców lub prawnych opiekunów mogą
być prowadzone zajęcia dodatkowe
3. czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo powinien być dostosowany
do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić:
1) z dziećmi w wieku 3 – 4 lat – około 15 minut
2) z dziećmi w wieku 5 – lat – około 30 minut
4. sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w przedszkolu określają
odrębne przepisy

§ 7. 1. Przedszkole jest wielooddziałowe
I oddział -,,STOKROTKI’’
II oddział -,, MACZKI’’
III oddział -,,BRATKI’’
IV oddział -,, RÓŻYCZKI’’
V oddział -,, KONWALIE’’
VI oddział-„TULIPANKI”

§ 8.1. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora przedszkola zatwierdzony przez organ prowadzący
2. w arkuszu organizacji przedszkola określa się w szczególności:
1) czas pracy poszczególnych oddziałów
2) liczbę pracowników przedszkola, w tym pracowników zajmujących
stanowiska kierownicze,
3) ogólną liczbę godzin pracy, finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole

§ 9.1. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalany przez dyrektora na wniosek Rady Pedagogicznej, uwzględnia on zasady ochrony zdrowia i higieny pracy, oczekiwania rodziców lub prawnych opiekunów
2. na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel (nauczyciele),
któremu powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustala dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci
3. dzieci spożywają posiłki zgodnie z obowiązującym w placówce ramowym
rozkładem dnia
4. posiłki wydawane są w godzinach:
1) śniadanie 830 – 900
2) obiad 1200 – 1230
3) podwieczorek 1415 – 1430

§ 10.1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola
1) dzienny czas pracy przedszkola ustala organ prowadzący na wniosek
dyrektora przedszkola i Rady Rodziców, w tym czas przeznaczony na realizację
podstawy programowej wychowania przedszkolnego, nie krótszy niż 5 godzin dziennie
2) terminy przerw w pracy przedszkola ustala organ prowadzący na wniosek
dyrektora i rady rodziców
3) dodatkowe informacje o organizacji pracy przedszkola
a) czas przeznaczony na realizację podstawy programowej ustala się w godz. od 800 do 1300
b) przedszkole czynne jest 9,5 godzinny dziennie: od 630 – 1600
4) zasady odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu i odpłatności za korzystanie z wyżywienia przez pracowników, ustala organ prowadzący
a) przedszkole na wniosek rodzica odpłatnie zapewnia dziecku opiekę poza
godzinami przeznaczonymi na realizację podstawy programowej wychowania
przedszkolnego
b) wysokość opłaty stałej za świadczenia z zakresu wychowania i nauczania
wykraczające poza podstawę wychowania przedszkolnego nie może być wyższa niż 1 zł za godzinę
c) w przedszkolu istnieje możliwość korzystania z 1,2 lub 3 posiłków,
w zależności od czasu przebywania dziecka w przedszkolu
d) koszty wyżywienia dziecka w pełni pokrywane są przez rodziców bądź prawnych, opiekunów i kwitowane na drukach, które są drukami ścisłego zarachowania
e) rodzice informowani są o wysokości stawki
f) przedszkole współdziała z GOPS – em w sprawach dofinansowania opłat
za wyżywienie dla rodzin w trudnej sytuacji materialnej
g) dzienna stawka żywieniowa ustalona jest przez dyrektora, intendenta
w porozumieniu z organem prowadzącym
h) w okresie przerwy wakacyjnej odpłatność za korzystanie ze stołówki
przedszkolnej jest pobierana tylko od dzieci uczęszczających
do przedszkola w miesiącu dyżurowania przedszkola

§ 11. 1. Dyrektor przedszkola powierza poszczególne oddziały opiece jednego lub dwu nauczycieli zależnie od czasu pracy oddziału lub realizowanych zadań z uwzględnieniem propozycji rodziców lub prawnych opiekunów
2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej i dydaktycznej
wskazane jest, aby nauczyciel prowadził oddział przez wszystkie lata pobytu
dziecka w przedszkolu

§ 12. 1. Statut przedszkola określa szczegółowo zakres zadań nauczycieli
związanych z:
1) współdziałaniem z rodzicami lub prawnymi opiekunami w sprawach
wychowania i nauczania dzieci w ramach następujących form współpracy:
a) uzyskiwania informacji o zadaniach wynikających z programu wychowania
przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i w danym miesiącu
b) przekazywania informacji dotyczących dziecka jego zachowania i rozwoju
poprzez:
– organizowanie zebrań ogólnych i grupowych w zależności od potrzeb
– organizowanie indywidualnych spotkań z rodzicami w celu wymiany
bieżących informacji o dziecku oraz dyskusji na tematy wychowawcze
– przeprowadzenie wywiadów, rozmów itp. w celu gromadzenia informacji o rodzinie
c) uczestnictwa rodziców w wycieczkach, uroczystościach
d) systematyczne eksponowanie prac dzieci
2) planowaniem i prowadzeniem pracy wychowawczo-dydaktycznej oraz odpowiedzialnością za jej jakość
a) nauczyciel planuje i prowadzi pracę wychowawczo – dydaktyczno –
– opiekuńczą zgodnie z obowiązującą podstawą programową i dopuszczonymi przez dyrektora programami
b) prowadzi dokumentację pedagogiczną zgodnie z obowiązującymi przepisami
szczegółowymi i wewnętrznymi ustaleniami
c) planuje pracę z dziećmi, opracowując plan pracy zgodnie z decyzją Rady
Pedagogicznej ( plan tygodniowy)
– plan pracy powinien mieć zachowaną właściwą proporcję czasową między
formami proponowanymi przez nauczyciela a swobodną działalnością dzieci
zgodną z podstawą programową
– część codziennych zajęć, zgodnie z zasadami higieny i potrzebami
zdrowotnymi przedszkolaków, powinna odbywać się na powietrzu, jeżeli
tylko pozwala na to pogoda
d) zgodnie z zasadą indywidualizacji pracy i podmiotowego podejścia do dziecka nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego z wychowanków
i dostosowuje metody i formy pracy do jego możliwości
e) nauczyciel tworzy warunki wspomagające rozwój dzieci, ich zdolności
i zainteresowania, dąży do pobudzania procesów rozwojowych, do optymalnej
aktywizacji dzieci poprzez wykorzystanie ich własnej inicjatywy
f) nauczyciel wspiera rozwój aktywności poznawczej dziecka, nastawionej
na poznanie samego siebie, otaczającej rzeczywistości społeczno –
kulturowej i przyrodniczej, wzbogaconej o zasób jego własnych doświadczeń
3) prowadzeniem obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowaniem tych obserwacji
a) obserwacje przeprowadza się dwa razy w roku, dokumentując ją arkuszem
diagnostycznym
b) prowadzenie analizy poziomu rozwoju dziecka
c) przygotowanie do 30 kwietnia danego roku szkolnego informacji o stanie
gotowości szkolnej dzieci 5- letnich
d) opracowanie w oparciu o zgromadzone wyniki diagnozy przedszkolnej
i realizowanie indywidualnego dla każdego dziecka programu wspomagania
i korygowania rozwoju dziecka
e) wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności
i zainteresowań
4) współpracą ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno
-pedagogiczną, opiekę zdrowotną i inną
5) do zadań nauczyciela należy wykonywanie innych poleceń dyrektora
wynikających z organizacji pracy na placówce
2. formy współdziałania z rodzicami i prawnymi opiekunami
1) organizowanie zebrań ogólnych i grupowych
2) organizowanie indywidualnych spotkań z rodzicami w celu wymiany
bieżących informacji o dziecku oraz dyskusji na tematy wychowawcze
3) przeprowadzenie wywiadów, rozmów itp.
4) częstotliwość spotkań uzależniona jest od potrzeb
3. statut określa zadania pracowników administracyjno-obsługowych przedszkola
1) podstawowym zadaniem pracowników administracyjno -obsługowych jest zapewnienie sprawnego działania przedszkola jako instytucji publicznej
2) szczegółowe zakresy zadań pracowników administracyjno-obsługowych przedszkola zawarte są w aktach osobowych
3) prawa i obowiązki pracowników administracyjno-obsługowych zawarte są w regulaminie pracy

§ 13. 1. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 5 lat, z zastrzeżeniem ust. 2
1) w szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek rodziców
lub prawnych opiekunów, dyrektor przedszkola, dysponując wolnymi miejscami
może przyjąć dziecko, które ukończyło 2,5 roku
2) w przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego, wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku
powyżej 5 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 8 lat
3) decyzje w sprawie odroczenia podejmuje dyrektor szkoły, w obwodzie której
mieszka dziecko, po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno –
pedagogicznej
4) dziecko w wieku 5 lat ma obowiązek odbyć roczne przygotowanie
przedszkolne
5) rodzice lub prawni opiekunowie dziecka podlegającego obowiązkowi,
o którym mowa w § 13 ust 4 są zobowiązani dopełnić czynności związanych
ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola i zapewnić regularne uczęszczanie
dziecka na zajęcia
6) podstawą zgłoszenia dziecka do przedszkola jest ,,Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola”, a dla dzieci już uczęszczających „Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego”
7) każdy rodzic ma prawo wyboru przedszkola
8) kandydaci zamieszkali poza obszarem gminy mogą być przyjęci do przedszkola, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego gmina nadal dysponuje wolnymi miejscami w przedszkolu
9) dzieci do przedszkola przyjmuje dyrektor
10) w sytuacji zgłoszenia większej niż limit miejsc liczby dzieci spełniających
te same kryteria, dyrektor przedszkola powołuje komisję rekrutacyjną
2. Kryteria rekrutacji dzieci do przedszkola
1) w pierwszej kolejności do przedszkola przyjmowane są:
a) wielodzietność rodziny;
b) niepełnosprawność kandydata;
c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
f) samotne wychowanie kandydata w rodzinie;
g) objęcie kandydata pieczą zastępczą
2) kryteria, o których mowa w ust. 2, mają jednakową wartość
3) w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowanie rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący i dyrektora przedszkola.
4) organ prowadzący określa dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów
5) do przedszkola mogą być przyjmowane dzieci w ciągu roku szkolnego w ramach posiadanych wolnych miejsc
6) w sytuacji zgłoszenia większej niż limit miejsc liczby dzieci spełniających
te same kryteria, dyrektor przedszkola powołuje komisję rekrutacyjną
7) postanowienia komisji rekrutacyjnej są ostateczne
8) postępowanie rekrutacyjne do przedszkola przeprowadza się co roku na kolejny rok szkolny na wolne miejsca
9) rodzice dzieci przyjętych do przedszkola corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu, w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego
3. warunki pobytu w przedszkolu zapewniające dzieciom bezpieczeństwo
1) wszyscy pracownicy przedszkola; nauczyciele oraz pracownicy
niepedagogiczni zobowiązani są do przestrzegania przepisów BHP i ppoż.
2) przedszkole stwarza możliwość ubezpieczenia dzieci od skutków i następstw
nieszczęśliwych wypadków
3) w przedszkolu nie stosuje się żadnych zabiegów lekarskich, jedynie
wynikające z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
4. przypadki, w których dyrektor przedszkola może skreślić dziecko z listy
wychowanków
1) systematycznego zalegania z odpłatnością za przedszkole
2) nieobecności dziecka (ponad miesiąc) i nie zgłoszenia tego faktu przedszkolu
3) nieprzestrzegania przez rodziców niniejszego statutu
4) decyzję o skreśleniu dziecka z listy, rodzice lub prawni opiekunowie
otrzymują na piśmie z uzasadnieniem w terminie 7 dni od jej podjęcia
5) dziecko 5 letnie może być przeniesione na pięć godzin dziennie, gdzie
będzie realizować podstawę programową

§ 14. 1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami
2. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej przedszkola określają
odrębne przepisy

§ 15. 1.Postanowienia końcowe
1) Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności
przedszkolnej – nauczycieli, rodziców, pracowników obsługi i
administracji.
2) dla zapewnienia znajomości statutu przez wszystkich zainteresowanych
ustala się:
– udostępnienie statutu przez dyrektora wszystkim członkom
społeczności przedszkolnej

§ 16. 1.Zmiany Statutu
Uchwalenie statutu przedszkola i dokonywania nowelizacji następuje w drodze podejmowania uchwał przez Radę Pedagogiczną przedszkola