• Zadzwoń do nas:
 • ul. Wiosenna 62 332 20 26; ul. Lipowa 62 781 12 16

Statut

STATUT

 PRZEDSZKOLA

,,KWIATY POLSKIE’’

W BRALINIE

 

Niniejszy statut opracowano na podstawie:

Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.),

Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. -Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60),

Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.),

Konwencji o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 Nr 120, poz. 526 z późn. zm,),

Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 z późn. zm.),

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz. U. z 2017 r. poz. 1611),

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r. poz. 649),

Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie Zasad techniki prawodawczej (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 283),

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. z 1992 r. nr 36, poz. 155 z póź. zm.),

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017 r. poz.1591),

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 356),

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1646),

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. z 2017 r. poz. 1635),

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2017 r. poz. 1616),

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym (Dz. U. z 2017 poz. 1627),

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. roku w sprawie warunków organizowania, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2017 r. 1578).

 

 

 

 

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

 

§ 1

 1.Przedszkole jest jednostką oświatowo – wychowawczą.

 2. Siedziba przedszkola znajduje się w Bralinie, przy ulicy Lipowej 30.

 3.Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Bralin, z siedzibą w Bralinie, ul. Rynek 3.

 4.Przedszkolu, na wniosek Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców, organ prowadzący nadał

     imię ,, Kwiaty Polskie’’.

 5. Ustalona nazwa używana przez przedszkole w pełnym brzmieniu:

     Przedszkole ,,Kwiaty Polskie’’

     63 – 640 Bralin

     ul. Lipowa 30

    tel. 62 78 11 216

Rozdział 2

Cele i zadania przedszkola

 

§ 2

1.Cele oddziału przedszkolnego:

  1) stymulowanie i  wspomaganie rozwoju i edukacji dzieci objętych obowiązkiem rocznego  przygotowania przedszkolnego tak, aby przygotować je do podjęcia edukacji w szkole podstawowej,

  2) współdziałanie z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci,

  3) zapewnienie bezpiecznych i optymalnych warunków do opieki i harmonijnego, psychoruchowego rozwoju, wychowania i edukacji dziecka, poszanowania godności osobistej oraz życzliwego i podmiotowego traktowania,

  4) stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej zabawie i nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych.

 

§ 3

1. Zadania oddziału przedszkolnego:

  1) planowanie i prowadzenie pracy wychowawczo-dydaktycznej oraz odpowiedzialność       za jej jakość,

  2) realizacja programu wychowania przedszkolnego zgodnego z podstawą programową  wychowania przedszkolnego,    

  3) współpraca i wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka i przygotowaniu go do nauki w szkole,

  4) prowadzenie i dokumentowanie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie indywidualnych możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci,

  5) współpraca z instytucjami i specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną, zdrowotna i inną,

  6) przeprowadzenie analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna).

 

 

§ 4

1. Cele i zadania przedszkola w zakresie udzielania dzieciom pomocy psychologiczno – pedagogicznej:

   1) pomoc psychologiczno – pedagogiczna w przedszkolu polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka wynikających w szczególności:

    a) z niepełnosprawności,

    b) z niedostosowania społecznego,

    c) ze szczególnych uzdolnień,

    d) ze specyficznych trudności w uczeniu się,

    e) z zaburzeń komunikacji językowej,

    f) z choroby przewlekłej,

    g) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych,

    h) z zaniedbań środowiskowych,

    i) z trudności adaptacyjnych,

  2) pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana rodzicom dzieci i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwoju ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększenia efektywności pomocy psychologiczno – pedagogicznej,

  a) korzystanie z pomocy jest dobrowolne i nieodpłatne,

  b) pomocy psychologiczno – pedagogicznej udzielają dzieciom nauczyciele oraz specjaliści, w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi,

  c) pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:

    - rodzicami,

    - poradniami psychologiczno-pedagogicznymi,

    - placówkami doskonalenia nauczycieli,

    - organizacjami pozarządowymi,

  d) pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest z inicjatywy:

    - rodziców dziecka,

    - dyrektora przedszkola,

    - nauczyciela,

    - poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej,

  f) w przedszkolu pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem oraz w formie:

    - zajęć rozwijających uzdolnienia,

    - zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym,

    - porad i konsultacji,

  g) w przedszkolu pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest udzielana rodzicom dzieci i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń,

  h) nauczyciele oraz specjaliści rozpoznają odpowiednio indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz indywidualne możliwości psychofizyczne dzieci w tym ich zainteresowania i uzdolnienia,

  i) nauczyciele prowadzą obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna),

  j) w razie stwierdzenia, że dziecko, ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne wymaga objęcia pomocą psychologiczno – pedagogiczną, nauczyciel informuje o tym niezwłocznie dyrektora,

  k) wychowawca lub dyrektor informuje innych nauczycieli o potrzebie objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w trakcie ich bieżącej pracy z dzieckiem,

  l) w przypadku stwierdzenia przez wychowawcę lub dyrektora przedszkola konieczności objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną, planują i koordynują oni formy, okres oraz wymiar godzin udzielania tej pomocy,

  ł) wychowawca lub dyrektor przedszkola, planując udzielanie dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej, współpracuje z rodzicami lub prawnymi opiekunami         oraz z innymi nauczycielami i specjalistami,

  m) w przypadku dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, czyli okres jej trwania oraz wymiar godzin jest zadaniem zespołu, który powołuje dyrektor,

   n) formy, okres oraz wymiar godzin udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej zawarty jest w indywidualnym programie edukacyjno- terapeutycznym opracowanym         dla dziecka,

  o) nauczyciele i specjaliści udzielający dziecku pomocy psychologiczno- pedagogicznej prowadzą dokumentację zgodnie z przepisami,

  p) o potrzebie objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną, formach, okresie jej udzielania oraz wymiarze godzin, dyrektor przedszkola niezwłocznie informuje pisemnie rodziców lub prawnych opiekunów.

2. W przedszkolu umożliwia się dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej poprzez planowanie bieżącej pracy w tym zakresie               oraz organizowanie zajęć dodatkowych.

3. W przedszkolu w razie potrzeby organizuje się kształcenie dla dzieci  niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym w integracji     z dziećmi zdrowymi:

  1) dziecko niepełnosprawne może być  przyjęte do przedszkola, o ile jego stopień  niepełnosprawności pozwala na zapewnienie przez przedszkole odpowiednich warunków rozwoju.

4. W przedszkolu w razie potrzeby organizuje się indywidualne roczne przygotowanie przedszkolne:

  1) na czas określony w orzeczeniu o potrzebie indywidualnego, obowiązkowego przygotowania przedszkolnego,

  2) w sposób zapewniający wykonanie określonych w orzeczeniu zaleceń dotyczących warunków realizacji potrzeb edukacyjnych dziecka oraz form pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

3) zajęcia indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego są prowadzone z dzieckiem przez jednego nauczyciela, któremu dyrektor powierza prowadzenie tych zajęć.

4) zajęcia indywidualne rocznego przygotowania przedszkolnego prowadzi się w miejscu pobytu ucznia, w domu rodzinnym, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym                lub w placówce opiekuńczo-wychowawczej,

5) zajęcia indywidualne rocznego przygotowania przedszkolnego mogą być organizowane z grupą przedszkolną w oddziale.

5. W przedszkolu w razie potrzeby organizuje się wczesne wspomaganie rozwoju, które ma na celu pobudzenie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do momentu podjęcia nauki w szkole:

1) dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym organizuje zespoły wczesnego   wspomagania i różne formy współpracy z rodziną,

2) warunki organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz kwalifikacje wymagane od osób prowadzących wczesne wspomaganie, a także formy współpracy              z rodziną dziecka określają odrębne przepisy.

 

 

Rozdział 3

Sposób sprawowania opieki nad dziećmi w czasie zajęć w przedszkolu oraz w czasie zajęć poza przedszkolem

 

§ 5

 1.W czasie zajęć w przedszkolu i poza przedszkolem za bezpieczeństwo i zdrowie dzieci odpowiedzialny jest nauczyciel, któremu dyrektor powierzył prowadzenie oddziału w godzinach określonych harmonogramem.

 2. W grupie zatrudniona jest osoba jako pomoc nauczyciela, która pomaga w sprawowaniu opieki nad dziećmi w ciągu całego dnia.

 3. W trakcie zajęć poza terenem przedszkola (spacery, wycieczki) zapewniona jest opieka nauczyciela oraz dodatkowo jedna osoba dorosła.

 4. W czasie pobytu dzieci w ogrodzie nauczyciele powinny być w bezpośrednim kontakcie ze swoimi dziećmi.

 5. Dzieci z terenu wracają kolumną prowadzoną przez nauczyciela.

 6.W trakcie zajęć dodatkowych opiekę nad dziećmi powierza się nauczycielom prowadzącym te zajęcia, którzy są odpowiedzialni za zabieranie i przyprowadzanie dzieci    do nauczyciela sprawującego opiekę nad grupą, do której należą.

 7. Rodzice zobowiązani są do współdziałania z nauczycielami, dyrektorem  i pozostałymi pracownikami w celu zapewnienia dzieciom bezpiecznego pobytu w przedszkolu poprzez informowanie nauczyciela o aktualnym stanie zdrowia dziecka, a szczególnie                           o chorobach, niedyspozycjach zagrażających zdrowiu i życiu dziecka.

 8. Podczas organizowania przez przedszkole uroczystości i imprez z udziałem rodziców nauczyciele odpowiadają za bezpieczeństwo dzieci do momentu zakończenia części oficjalnej uroczystości, następnie opiekę nad dziećmi przejmują rodzice lub prawni opiekunowie        lub inne osoby dorosłe, pod opieką których znajdowało się dziecko.

 9. Nauczyciel nie pozostawia powierzonego mu oddziału dzieci bez opieki; gdy nauczyciel musi wyjść np. do toalety, dziećmi zajmuje się pomoc nauczyciela.

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział 4

Szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola przez rodziców, prawnych opiekunów lub upoważnioną przez nich osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo

 

§ 6

 1. Rodzice lub prawni opiekunowie są odpowiedzialni za bezpieczeństwo dziecka i mają obowiązek osobistego przyprowadzania i odbierania go z przedszkola.

 2. Rodzice przyprowadzają dziecko do przedszkola i oddają pod opiekę nauczycielowi        lub dyżurującemu pracownikowi przedszkola.

 3. Dziecko może być przyprowadzane i odbierane przez inne osoby dorosłe upoważnione na piśmie przez rodziców lub prawnych opiekunów:

1) upoważnienie może być stałe lub jednorazowe, udziela się go w formie pisemnej,

 1. wydanie dziecka następuje po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość wskazanego w treści pełnomocnictwa,
 2. upoważnienie może być w każdej chwili odwołane lub zmienione przez rodziców,

  4) rodzice przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odebranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę,

  5) w przypadku zgłoszenia się po dziecko osoby nieupoważnionej pisemnie lub osoby upoważnionej, której stan wskazuje na spożycie alkoholu lub narkotyków czy innych środków odurzających, dziecko nie będzie oddane pod jego opiekę,

  6) o przypadku każdej odmowy wydania dziecka nauczyciel powinien niezwłocznie poinformować dyrektora przedszkola oraz powiadomić rodziców o zaistniałej sytuacji,

  7) od momentu odebrania dziecka od pracownika przedszkola odpowiedzialność                   za bezpieczeństwo tego dziecka ponosi osoba odbierająca,

  8) dla zachowania pełnego bezpieczeństwa nauczyciel jest zobowiązany do wylegitymowania osoby zgłoszonej do odbioru dziecka, jeśli jej nie zna osobiście,

  9) życzenia rodziców dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z rodziców muszą być poparte stosownymi prawomocnymi orzeczeniami sądowymi.

 4. Dzieci dojeżdżające do przedszkola autobusem są odbierane z autobusu i odprowadzane do autobusu przez wyznaczonych opiekunów:

  1) za bezpieczeństwo tych dzieci w drodze z domu do autobusu oraz z autobusu do domu odpowiedzialni są rodzice lub prawni opiekunowie,

  2) w autobusie opiekę nad dziećmi sprawuje pracownik Gminy Bralin, upoważniony stosowną umową do opieki nad dziećmi w autobusie,

 5. Rodzice lub prawni opiekunowie mają obowiązek odebrać dziecko do godziny zamknięcia przedszkola:

  1) w razie nieodebrania dziecka o wyznaczonej godzinie za bezpieczeństwo odpowiedzialny jest nauczyciel pozostający w przedszkolu do godz.1600 (nie może opuścić przedszkola ani pozostawić dziecka pod opieką pomocy nauczyciela),

  2) w przypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane z przedszkola, należy pilnie skontaktować się z rodzicami lub prawnymi opiekunami,

  3) jeśli kontakt z rodzicami lub prawnymi opiekunami z jakiegoś powodu jest niemożliwy, nauczyciel powiadamia dyrektora, ten zaś podejmuje decyzję w jaki sposób powiadomić rodziców lub prawnych opiekunów,

 4) jeśli taka sytuacja powtarza się, dyrektor powiadamia o takim fakcie policję.

 

 

Rozdział 5

Organy przedszkola

 

§ 7

1. Organami przedszkola są:

   1) Dyrektor,

   2) Rada Pedagogiczna,

   3) Rada Rodziców.

 

§ 8

 1. Dyrektor:

   1) organizuje pracę przedszkola oraz reprezentuje je na zewnątrz,

   2) sprawuje nadzór pedagogiczny na podstawie sporządzonego przez siebie planu nadzoru,

   3) sprawuje opiekę nad wychowankami oraz stwarza warunki ich harmonijnego rozwoju psychofizycznego,

   4) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących, uwzględnia opinie i wnioski Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców,

   5) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym przedszkola zaopiniowanym    przez Radę Pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,          a także organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę przedszkola,

   6) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych,

   7) przygotowuje arkusz organizacji przedszkola i przedstawia go do zaopiniowania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny, związkom zawodowym oraz do zatwierdzenia organowi prowadzącemu przedszkole,

   8) po przyjęciu uchwały przez Radę Pedagogiczną podejmuje decyzję o skreśleniu dziecka z listy wychowanków w przypadku:

    a) systematycznego zalegania z odpłatnością za przedszkole,

    b) nieobecności dziecka (ponad miesiąc) i niezgłoszenia tego faktu dyrektorowi                    lub wychowawcy,

    c) nieprzestrzegania przez rodziców niniejszego Statutu,

 9) decyzję o skreśleniu dziecka z listy, rodzice lub prawni opiekunowie otrzymują na piśmie z uzasadnieniem w terminie 7 dni od jej podjęcia,

 10) dziecko 6-letnie może być przeniesione na pięć godzin dziennie, gdzie będzie realizować podstawę programową,

   11) dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami, decyduje w sprawach zatrudniania i zwalniania pracowników, przyznania nagród i wymierzania kar,

   12) w przypadku swojej nieobecności zastępowany jest przez nauczyciela wyznaczonego przez organ prowadzący,

   13) współpracuje ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli                  w organizacji praktyk pedagogicznych,

   14) po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej dopuszcza do użytku zaproponowany         przez nauczycieli programy wychowania przedszkolnego,

   15) w wykonaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną  i rodzicami,

   16) organizuje i koordynuje pomoc psychologiczno – pedagogiczną, we współpracy z:

    a)  rodzicami wychowanków,

    b)  poradniami psychologiczno – pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi,

    c)  placówkami doskonalenia nauczycieli,

    d) innymi przedszkolami, szkołami, placówkami, organizacjami pozarządowymi                  oraz instytucjami działającymi na rzecz rodziny i dzieci,

   17) nadzoruje prowadzenie dokumentację kancelaryjno – archiwalną zgodnie                            z obowiązującymi przepisami,

   18) dba o jakościowy rozwój przedszkola,

   19) na wniosek rodziców lub prawnych opiekunów udziela zwolnień z opłat za przedszkole.

 

§ 9

1. Rada Pedagogiczna:

   1) jest kolegialnym organem przedszkola w realizacji jej statutowych działań dotyczących opieki, wychowania i kształcenia,

   2) w skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu,

   3) w zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej,

   4) przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor przedszkola,

   5) Rada Pedagogiczna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu,

   6) zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego,         po 1. półroczu, po zakończeniu roku szkolnego oraz w miarę bieżących potrzeb,

   7) zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy dyrektora przedszkola, organu prowadzącego przedszkole albo co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej,

   8) przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgonie z regulaminem rady,

   9) dyrektor przedszkola przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski ze sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz informuje o działalności przedszkola,

 10) do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należą:

      a) przygotowanie statutu lub jego zmian,

      b) zatwierdzenie planu pracy przedszkola,

      c) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkola,

      d) ustalenie regulaminu Rady Pedagogicznej oraz jego zmian,

      e) skreślenie dziecka z listy wychowanków,

      f) ustalenie sposobu realizacji wniosków z nadzoru pedagogicznego,

 11) Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

      a) organizację pracy przedszkola, w tym harmonogram pracy nauczycieli, projekt planu finansowego przedszkola, wnioski dyrektora o przyznanie nagród i wyróżnień,

      b) propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć             w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć opiekuńczych, wychowawczych i dydaktycznych,

      c) w drodze uchwały programy wychowania przedszkolnego,

      d) powierzenia stanowiska dyrektora przedszkola,

      e) przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora przedszkola,

      f) pracę dyrektora ubiegającego się o ocenę pracy,

      g) odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora,

      h) inne, istotne dla działalności przedszkola propozycje dotyczące procesu wychowania, nauczania i opieki.

 

§ 10

1. Rada Rodziców:

  1) jest organem społecznym przedszkola i stanowi reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola,

  2) w skład Rady Rodziców wchodzą przedstawiciele wybrani w tajnych wyborach; jedno dziecko reprezentuje jeden rodzic, powyższe wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w danym roku szkolnym,

  3) Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym  określa                       w szczególności wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady,

  4) Regulamin Rady Rodziców nie może być sprzeczny ze Statutem przedszkola,

  5) Rada Rodziców może występować do dyrektora, Rady Pedagogicznej, organu prowadzącego oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskiem i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw przedszkola,

  6) w celu wspierania działalności statutowej przedszkola Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł,

  7) zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa regulamin,

  8) kadencja Rady Rodziców trwa jeden rok szkolny,

  9) w miejsce ustępujących członków Rady wyłaniani są nowi w tajnym głosowaniu, według   wcześniej uchwalonego trybu przeprowadzenia wyborów na pierwszym zebraniu rodziców w nowym roku szkolnym.

 

§ 11

1. Organy przedszkola współdziałają ze sobą na zasadach współpartnerstwa, przestrzegając obowiązującego prawa oświatowego i nie ingerując w swoje kompetencje.

2. Współdziałanie organów przedszkola ma na celu stworzenie jak najlepszych warunków rozwoju wychowankom oraz podnoszenie poziomu pracy przedszkola.

3. Bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami zapewnia dyrektor przedszkola.

 

§ 12

1. Sposoby rozwiązywania sporów między organami przedszkola:

  1) spory między organami przedszkola są rozpatrywane na terenie przedszkola,

  2) pierwszą instancją do rozstrzygania sporów jest dyrektor,

  3) spory rozstrzygane są w drodze negocjacji, mediacji przy współudziale wszystkich oponentów,

  4) po wyczerpaniu wszystkich możliwych środków negocjacji ostateczny głos                      w rozwiązaniu sporów ma dyrektor przedszkola, uwzględniając zakres kompetencji tych organów,

  5) w przypadku sporu dyrektora z Radą Rodziców, mediatorem w sprawach dydaktyczno
– metodycznych jest organ sprawujący nadzór pedagogiczny, a w sprawach finansowo
– gospodarczych organ prowadzący.

 

Rozdział 6

Organizacja pracy przedszkola

 

§ 13

1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci               w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień:

   1) dzieci urodzone w pierwszej połowie roku kalendarzowego mogą być zapisane do grupy dzieci rocznikowo starszej, a dzieci urodzone w drugiej połowie roku kalendarzowego do grupy rocznikowo młodszej,

   2) liczba dzieci w oddziale nie może przekroczyć 25,

   3) w uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego przedszkole, liczba dzieci w oddziale może być niższa od liczby określonej w pkt.2.

 

§ 14

1. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 7 lat:

  1) w szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek rodziców lub prawnych opiekunów, dyrektor przedszkola, dysponując wolnymi miejscami, może przyjąć dziecko, które ukończyło 2,5 roku,

  2) w przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 9 lat,

  3) decyzje w sprawie odroczenia podejmuje dyrektor szkoły, w obwodzie której mieszka dziecko, po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej,

  4) dziecko w wieku 6 lat ma obowiązek odbyć roczne przygotowanie przedszkolne,

  5) rodzice lub prawni opiekunowie dziecka podlegającego obowiązkowi, o którym mowa w § 13 ust 4 są zobowiązani dopełnić czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola i zapewnić regularne uczęszczanie dziecka na zajęcia.

 

§ 15

1. Praca wychowawczo – dydaktyczna prowadzona jest na podstawie programu wychowania przedszkolnego wynikającego z podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

2. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.

3. W przedszkolu mogą być prowadzone zajęcia dodatkowe:

  1) czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić:

    a) z dziećmi w wieku 3 – 4 lat – około 15 minut,

    b) z dziećmi w wieku 5 – 6 lat – około 30 minut,

  2) sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w przedszkolu określają odrębne przepisy.

§ 16

1. Przedszkole jest wielooddziałowe:

§ 17

1. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora przedszkola, zaopiniowany przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, związki zawodowe, zatwierdzony przez organ prowadzący:

   2) w arkuszu organizacji przedszkola określa się w szczególności:

    a)  czas pracy poszczególnych oddziałów,

    b)  liczbę pracowników przedszkola,

    c) ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole.

 

§ 18

1.Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalany przez nauczyciela (nauczycieli) dla danego oddziału i zatwierdzony przez dyrektora; uwzględnia on zasady ochrony zdrowia i higieny pracy:

   1) na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel (nauczyciele), któremu powierzono opiekę nad danym oddziałem, planuje dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci,

   2) dzieci spożywają posiłki zgodnie z obowiązującym w przedszkolu ramowym rozkładem dnia w godzinach:

    a) śniadanie 830 – 900,

    b) obiad 1200 - 1230,

    c) podwieczorek 1415 - 1430,

   3) z ramowym rozkładem dnia oraz szczegółowymi planami rodzice zapoznawani są          na pierwszym zebraniu, które odbywa się we wrześniu.

 

§ 19

1. Przedszkole funkcjonuje od poniedziałku do piątku przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący w porozumieniu z dyrektorem przedszkola.

2. Dzienny czas pracy przedszkola ustala organ prowadzący w porozumieniu z dyrektorem przedszkola:

  1) przedszkole czynne jest 9,5 godzinny dziennie: od 630 – 1600,

  2) czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego ustala się w godz. od 815 do 1315.

 

 

§ 20

1. Zasady odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu i odpłatności za korzystanie z wyżywienia przez pracowników ustala organ prowadzący w porozumieniu z dyrektorem przedszkola:

  1) wysokość opłaty stałej za świadczenia z zakresu wychowania i nauczania wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego nie może być wyższa niż 1 zł           za godzinę,

  2) istnieje możliwość korzystania z 1, 2 lub 3 posiłków, w zależności od czasu przebywania dziecka w przedszkolu,

  3) koszty pobytu i wyżywienia dziecka w pełni pokrywane są przez rodziców bądź prawnych opiekunów drogą elektroniczną,

  4) rodzice informowani są o wysokości stawki przez intendenta przedszkola,

  5) przedszkole współdziała z GOPS–em w sprawach dofinansowania opłat za wyżywienie   dla rodzin w trudnej sytuacji materialnej,

  6) dzienna stawka żywieniowa ustalona jest przez dyrektora, intendenta w porozumieniu z organem prowadzącym,

  7) w okresie przerwy wakacyjnej odpłatność za korzystanie ze stołówki przedszkolnej jest pobierana tylko od dzieci uczęszczających do przedszkola w miesiącu dyżurowania przedszkola.

 

§ 21

1. Dyrektor przedszkola powierza poszczególne oddziały opiece jednego lub kilku nauczycieli zależnie od czasu pracy oddziału.

2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej i dydaktycznej wskazane jest, aby nauczyciel prowadził oddział przez wszystkie lata pobytu dziecka w przedszkolu.

 

§ 22

 1. Przedszkole stwarza możliwość ubezpieczenia dzieci od skutków i następstw nieszczęśliwych wypadków.

 2. W przedszkolu nie stosuje się żadnych zabiegów lekarskich, jedynie wynikające z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

 

§ 23

1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej przedszkola określają odrębne przepisy.

 

Rozdział 7

Zakres zadań nauczycieli  i pracowników administracyjno-obsługowych przedszkola

 

§ 24

1. Nauczyciel współdziała z rodzicami lub prawnymi opiekunami w sprawach wychowania i nauczania dzieci w ramach następujących form:

   1) uzyskiwanie informacji o zadaniach wynikających z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i w danym miesiącu,

   2)  przekazywanie informacji dotyczących dziecka jego zachowania i rozwoju poprzez:

     a)  organizowanie zebrań grupowych w zależności od potrzeb,

     b) organizowanie indywidualnych spotkań z rodzicami w celu wymiany bieżących informacji o dziecku oraz dyskusji na tematy wychowawcze,

     c)  przeprowadzenie wywiadów, rozmów itp. w celu gromadzenia informacji o rodzinie,

     d) umożliwianie uczestnictwa rodziców w imprezach i uroczystościach,

     e) systematyczne okazywanie prac dzieci,

     f) przedstawianie przyjętych programów, w tym programu wychowania przedszkolnego    oraz informowanie o sposobach ich realizacji,

2. Nauczyciel planuje i prowadzi pracę z dziećmi oraz odpowiada za jej jakość:

   1) planuje i prowadzi pracę wychowawczo – dydaktyczno – opiekuńczą zgodnie                   z obowiązującą podstawą programową i dopuszczonymi przez dyrektora programami,

   2) prowadzi dokumentację pedagogiczną zgodnie z obowiązującymi przepisami szczegółowymi i wewnętrznymi ustaleniami,

   3)  planuje pracę z dziećmi na podstawie rocznego planu pracy zgodnie z decyzją Rady Pedagogicznej:

      a) plan pracy powinien mieć zachowaną właściwą proporcję czasową między formami proponowanymi przez nauczyciela a swobodną działalnością dzieci zgodną z podstawą programową,

      b) część codziennych zajęć, zgodnie z zasadami higieny i potrzebami zdrowotnymi przedszkolaków, powinna odbywać się na powietrzu, jeżeli tylko pozwala na to pogoda,

   4) zgodnie z zasadą indywidualizacji pracy i podmiotowego podejścia do dziecka nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego z wychowanków i dostosowuje metody          i formy pracy do jego możliwości,

   5) nauczyciel tworzy warunki wspomagające rozwój dzieci, ich zdolności i zainteresowania, dąży do pobudzania procesów rozwojowych, do optymalnej aktywizacji dzieci poprzez wykorzystanie ich własnej inicjatywy,

   6) nauczyciel wspiera rozwój aktywności poznawczej dziecka, nastawionej na poznanie samego siebie, otaczającej rzeczywistości społeczno – kulturowej i przyrodniczej, wzbogaconej o zasób jego własnych doświadczeń,

   7) prowadzi obserwacje pedagogiczne mające na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci:

      a) obserwacje przeprowadza się dwa razy w roku, dokumentując ją arkuszem diagnostycznym,

      b) przeprowadza się analizę poziomu rozwoju dziecka,

      c) do 30 kwietnia danego roku szkolnego przygotowuje się informację o stanie gotowości szkolnej dzieci 7- letnich,

      d) w oparciu o zgromadzone wyniki diagnozy przedszkolnej realizuje się dla dzieci tego wymagających indywidualny program wspomagania i korygowania rozwoju dziecka,

      e) wspiera się rozwój psychofizyczny dzieci, ich zdolności i zainteresowania,

   8) nauczyciel współpracuje ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno -pedagogiczną, opiekę zdrowotną i inną,

   9) wykonuje polecenia dyrektora wynikające z organizacji pracy przedszkola,

   10) nauczyciela obowiązuje zachowanie tajemnicy służbowej; informacje dotyczące dziecka, mogą być udzielane wyłącznie rodzicom lub prawnym opiekunom.

 

§ 25

1.Obwiązki nauczyciela w zakresie przepisów bhp i ppoż.:

 1. znajomość i systematyczne przestrzeganie przepisów z zakresu bhp i ppoż.,
 2. branie udziału w organizowanych szkoleniach z zakresu bhp i ppoż.,
 3. znajomość procedur z zakresu bhp i ppoż. obowiązujących na terenie przedszkola,
 4. znajomość rozmieszczenia sprzętu i urządzeń ppoż.,
 5.  posługiwanie się przydzielonym sprzętem zgodnie z instrukcjami użytkowania,
 6. zgłaszanie dyrektorowi dostrzeżonych zagrożeń i w miarę możliwości ich usuwanie,
 7. dbanie, by drogi ewakuacyjne nie były zastawione,
 8. czuwanie nad bezpieczeństwem dzieci,
 9.  kontrolowanie miejsc zabawy, nauki i pracy pod kątem stanu bezpieczeństwa,    przed ich rozpoczęciem,
 10.  niewydawanie dzieciom sprzętu i zabawek, które samowolnie użyte, mogą stworzyć stan zagrożenia lub spowodować wypadek,
 11. ustalenie i egzekwowanie zasad i norm postępowania w grupie dziecięcej,

   12)   włączanie dzieci do działalności na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w najbliższym otoczeniu,

   13)  systematyczne zapoznawanie dzieci z przepisami z zakresu bhp, ppoż. i ruchu   drogowego,

 1. każdorazowo, przed rozpoczęciem zajęć ruchowych, kontrolowanie stanu sali, ogrodu lub innego terenu, na którym mają być prowadzone zajęcia,
 2. stosowanie prawidłowego ubezpieczania dzieci przy wykonywaniu ćwiczeń,
 3. zwracanie uwagi na wydolność i sprawność fizyczną i psychiczną dzieci
  oraz stosowanie odpowiedniego doboru ćwiczeń i przyrządów,
 4. wyłączanie z zajęć dziecka lub część dzieci, których kondycja fizyczna                    lub psychiczna w danym dniu nie gwarantuje pełnej sprawności i bezpieczeństwa,
 5. zapewnienie dzieciom odpowiedniego nadzoru osób dorosłych podczas spacerów
  i wycieczek,
 6. przerwanie zajęcia, gdy stan terenu, pomieszczenia lub sprzętu zagraża dzieciom, pracownikom lub innym osobom,
 7. przestrzeganie konieczności zamykania furtki i bramy podczas pobytu dzieci
  w przedszkolnym ogrodzie,
 8. organizowanie i rozmieszczanie stanowiska pracy i zabawy tak, by zapewnić dzieciom swobodę poruszania się i bezpieczeństwo działania,
 9. systematyczne pogłębianie wiedzy w zakresie stosowania bezpiecznych form
  i metod pracy oraz właściwe dobieranie narzędzi
  i pomocy,
 10. w razie wypadku, natychmiastowe udzielanie pierwszej pomocy, zapewnienie opieki lekarskiej oraz powiadomienie dyrektora i rodzica,
 11. sprawowanie ciągłej opieki nad dziećmi.

 

§ 26

1. Podstawowym zadaniem pracowników administracyjno-obsługowych jest zapewnienie sprawnego działania przedszkola jako instytucji publicznej oraz zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom w czasie ich pobytu w przedszkolu.

 2. Szczegółowe zakresy zadań pracowników administracyjno-obsługowych przedszkola zawarte są w aktach osobowych.

 3. Prawa i obowiązki pracowników administracyjno-obsługowych zawarte są w regulaminie pracy przedszkola.

 

Rozdział 8

Formy współdziałania z rodzicami (prawnymi opiekunami)

 

§ 27

 1.   Organizowanie zebrań ogólnych i grupowych.

 2. Organizowanie indywidualnych spotkań z rodzicami w celu wymiany bieżących informacji o dziecku:

    1) częstotliwość spotkań uzależniona jest od potrzeb.

 3. Spotkania indywidualne odbywają się w warunkach zapewniających poufność rozmowy     i odnotowywane są w zeszycie kontaktów z rodzicami, potwierdzone podpisem rodzica.  

 

Rozdział 9

Rekrutacja do przedszkola

 

§ 28

1. Podstawą zgłoszenia dziecka do przedszkola jest ,,Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola”, a dla dzieci już uczęszczających „Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego”.

2. Kandydaci zamieszkali poza obszarem Gminy Bralin mogą być przyjęci do przedszkola, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego są wolne miejsca.

3. Co roku dyrektor przedszkola powołuje komisję rekrutacyjną, określając jej zadania stosownym zarządzeniem.

2. Kryteria rekrutacji dzieci do przedszkola:

 1) w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci spełniające następujące kryteria:

   a) wielodzietność rodziny,

   b) niepełnosprawność kandydata,

   c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

   d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

   e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

   f) samotne wychowanie kandydata w rodzinie,

   g) objęcie kandydata pieczą zastępczą;

 2) kryteria, o których mowa w ust. 2, mają jednakową wartość,

 3) w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowanie rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący i przyjęty uchwałą Rady Gminy Bralin,

 4) organ prowadzący określa dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów,

 5) postępowanie rekrutacyjne do przedszkola przeprowadza się co roku na kolejny rok szkolny,

 6) rodzice dzieci przyjętych do przedszkola corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu, w terminie  określonym przez organ prowadzący,

 7) dyrektor może przyjąć do przedszkola dzieci w ciągu roku szkolnego w ramach posiadanych wolnych miejsc.

 

Rozdział 10

Prawa i obowiązki dziecka w przedszkolu

 

§ 29

1. Dziecko w przedszkolu ma prawo do:

 1.      zabawy i działania w bezpiecznych warunkach,
 2.      opieki, cierpliwości, życzliwości i pomocy ze strony całego personelu,
 3.      rozwoju z uwzględnieniem zainteresowań, możliwości i potrzeb,
 4.      wyboru zadań i sposobów ich rozwiązania, współdziałania z innymi,
 5.      możliwości zgłaszania własnych pomysłów i inicjatyw,
 6.      swobodnego wyboru miejsca i partnera zabawy, o ile spełniają warunki

     bezpieczeństwa,

 1.      nagradzania wysiłku i osiągnięć,
 2.      badania i eksperymentowania,
 3.      codziennego pobytu na powietrzu, o ile pozwalają na to warunki pogodowe,
 4. formułowania i wyrażania własnych poglądów i ocen, zadawania trudnych pytań
 5. snu i wypoczynku, jeśli jest zmęczone,
 6. zdrowego jedzenia i picia,
 7. nauki regulowania własnych potrzeb zgodnie z zasadami współżycia społecznego.

 

§ 30

1. Dziecko w przedszkolu ma obowiązek:

 1.      poszanowania nietykalności cielesnej innych dzieci i dorosłych,
 2.      poszanowania godności osobistej innych dzieci i dorosłych,
 3.      stosowania się do przyjętych umów obowiązujących całą grupę
 4.      włączania się do prac porządkowych  po zajęciach lub zabawie,
 5.      stosowania zasady „nie rób drugiemu, co tobie niemiłe”,
 6.      uczestniczenia w zajęciach dodatkowych, które dla niego wybrali i opłacili rodzice,     

     jednakże pod warunkiem wyrażenia przez dziecko chęci uczestniczenia w tych

     zajęciach.

 

Rozdział 11

Postanowienia końcowe

 

§ 31

1. Przestrzeganie Statutu obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej – nauczycieli, rodziców, pracowników obsługi i administracji.

2. Dla zapewnienia znajomości Statutu przez wszystkich zainteresowanych ustala się  udostępnienie Statutu przez dyrektora wszystkim członkom społeczności przedszkolnej.

 

 

 

§ 32

 1. Uchwalenie Statutu przedszkola i dokonywania aktualizacji następuje w drodze podejmowania uchwał przez Radę Pedagogiczną przedszkola.

 

 

 

Statut uchwalono uchwałą  nr 4/2017/2018 podczas zebrania Rady Pedagogicznej w dniu              29 listopada 2017 r.

 


Copyright © Przedszkole w Bralinie | Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt: Stronyw5minut.pl